محمدرضا اردلان

صفحه نخست /محمدرضا اردلان
محمدرضا اردلان
نام و نام خانوادگی محمدرضا اردلان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت برآموزش سازمان ها سال هشتم شماره 2 / پاییز و زمستان 98 (1398) 11-46
2 اخلاق در علوم و فناوری سال 14 شماره 1 (1398) 43-49
3 جامعه شناسی آموزش و پرورش بهار و تابستان 12 (1398) 102-113
4 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره 8 (1397) 153-199
5 مدیریت مدرسه دوره 6 شماره 1 (1397) 43-61
6 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره 2،پیاپی 34، (1397) 165-180
7 مدیریت برآموزش سازمان ها 2 (1396) 59-85
8 پژوهش نامه مدیریت تحول سال نهم (1396) 1-23
9 فصلنامه مدیریت پرستاری 6 (1396) 18
10 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 10
11 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره28 (1395) 83-108
12 اخلاق در علوم و فناوری 1 (1395) 1-12
13 چالشهای جهان 2 (1395) 7-33
14 پژوهشنامه مدیریت اجرایی - دانشگاه مازندران-با همکاری انجمن مدیریت ایران دوره 8 شماره 15 (1395) 13-31
15 جامعه شناسی کاربردی تابستان1395 (1395) 157-174
16 فرایند مدیریت و توسعه 2 (1394) 183-198
17 مطالعات رفتار سازمانی سال چهارم، شمار ه 4 (شماره پیاپی 15 )، زمستان 1394 (1394) 121-144
18 پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پاییز1394 (1394) 71-95
19 گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره دوازدهم، شماره4 (1394) 496-505
20 زن در توسعه و سیاست دوره 13 شماره 3 (1394) 377-398
21 چالشهای جهان 4 (1394) 14
22 اخلاق در علوم و فناوری سال دهم، شماره2 (1394) 39-49
23 مدیریت فرهنگ سازمانی دوره 13، شماره 2 (1394) 485-512
24 فصلنامه پِژوهش های رهبری و مدیریت اموزشی شماره 17 سال پنجم (1394) 135- 156
25 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 3، پاییز 1394 ، (1394) 493-512
26 مطالعات مدیریت بهبود و تحول شماره 77 (1394) 99-123
27 نامه آموزش عالی سال هفتم، شماره 27 (1394) 11-34
28 مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات بهار1394 (1394) 1-24
29 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال پنجم (1394) 132 - 109
30 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره8، شماره2 (1394) 106-116
31 مدیریت فرهنگ سازمانی سال 12، شماره 3 (1394) 667-689
32 جامعه شناسی کاربردی سال 26 شماره 4 (1394) 185-198
33 مدیریت فرهنگ سازمانی دورة 13، شمارة 4 (1394) 1019-1040
34 مدیریت برآموزش سازمان ها سال چهارم- شماره 1 (1394) 73-102
35 فصلنامه پِژوهش های رهبری و مدیریت اموزشی شماره سوم (1394) 49- 70
36 مهندسی و مدیریت کیفیت 3 (1393) 260-270
37 فصلنامه علمی –پژوهشی اخلاق زیستی 13 (1393) 75-95
38 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2 (1393) 135-151
39 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 5 (1393) 329-338
40 پژوهش علوم انسانی 35 (1393) 133-149
41 مجله روانشناسی70 2 (1393) 129-145
42 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4 (1393) 55-81
43 پژوهش های مدیریت عمومی 23 (1393) 27-52
44 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 71 (1393) 123-148
45 فصلنامه مدیریت پرستاری 3 (1393) 69-79
46 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 17 (1393) 81-102
47 دوره 5- ش 17 (2014) 89-121
48 رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 2 (1392) 51-62
49 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار س7- ش32 (1392) 87-106
50 مدیریت برآموزش سازمان ها س2- ش1 (1392) 163-194
51 (2013)
52 پژوهش علوم انسانی س13- ش32 (1391)
53 مشاوره و روان درمانی خانواده ویژه نامه خانواده، شماره 1 (1391) 91-100
54 ش 12 (2013) 71-100
55 مدیریت برآموزش سازمان ها ش 1 (1391) 197-240
56 پژوهش علوم انسانی س10- ش26 (1388)