جلال ارجمندی

صفحه نخست /جلال ارجمندی
نام و نام خانوادگی جلال ارجمندی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 236 (2019) 121775-...
2
POLYMER COMPOSITES 40 (2019) 496-505
3
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 810 (2018) 100-108
4
ELECTROCHIMICA ACTA 298 (2018) 726
5
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2018) 14926-14932
6
CATALYSIS COMMUNICATIONS 110 (2018) 59-63
7
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 746 (2018) 185-193
8
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 261 (2018) 335-344
9
Iranian JournalL of Chemistry & ChemicalL Engineering-International English Edition 1 (2018) 193-204
10 علوم و تکنولوژی پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 30-3 (1396) 325-335
11 Iranian Polymer Journal - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 30 --- 4 (1396) 275-285
12
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 127 (2017) 236
13
ELECTROCHIMICA ACTA 251 (2017) 212-222
14
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 695 (2017) 2637-2644
15
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 179 (2017) 104-117
16
Journal of Physical Chemistry C 120 (2016) 18055-18065
17
SYNTHETIC METALS 220 (2016) 123
18
RSC Advances 6 (2016) 28055
19
Iranian Polymer Journal - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1 (1394) 1-13
20
ELECTROCHIMICA ACTA 185 (2015) 276
21
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 162 (2015) 353
22
RSC Advances 5 (2015) 91273
23
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 162 (2015) 191
24
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 447
25
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 162 (2015) E59
26
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 132 (2015) 1-11
27
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 161 (2014) 53-60
28
POLYMER COMPOSITES 35 (2014) 351-363
29
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 40094 (2014) 5