جلال ارجمندی

صفحه نخست /جلال ارجمندی
نام و نام خانوادگی جلال ارجمندی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 167 (2020) 127509
2
POLYMER 195 (2020) 122429-...
3
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 236 (2019) 121775-...
4
POLYMER COMPOSITES 40 (2019) 496-505
5
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 810 (2018) 100-108
6
ELECTROCHIMICA ACTA 298 (2018) 726
7
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2018) 14926-14932
8
CATALYSIS COMMUNICATIONS 110 (2018) 59-63
9
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 746 (2018) 185-193
10
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 261 (2018) 335-344
11
Iranian JournalL of Chemistry & ChemicalL Engineering-International English Edition 1 (2018) 193-204
12 علوم و تکنولوژی پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 30-3 (1396) 325-335
13 Iranian Polymer Journal (English Edition) 30 --- 4 (2017) 275-285
14
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 127 (2017) 236
15
ELECTROCHIMICA ACTA 251 (2017) 212-222
16
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 695 (2017) 2637-2644
17
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 179 (2017) 104-117
18
Journal of Physical Chemistry C 120 (2016) 18055-18065
19
SYNTHETIC METALS 220 (2016) 123
20
RSC Advances 6 (2016) 28055
21
Iranian Polymer Journal (English Edition) 1 (2015) 1-13
22
ELECTROCHIMICA ACTA 185 (2015) 276
23
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 162 (2015) 353
24
RSC Advances 5 (2015) 91273
25
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 162 (2015) 191
26
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 447
27
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 162 (2015) E59
28
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 132 (2015) 1-11
29
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 161 (2014) 53-60
30
POLYMER COMPOSITES 35 (2014) 351-363
31
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 40094 (2014) 5