سمیرا اخوان

صفحه نخست /سمیرا اخوان
نام و نام خانوادگی سمیرا اخوان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / آبیاری و زهکشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت آب و آبیاری - دانشگاه تهران 10 (1399) 381- 395
2 علوم و مهندسی آبیاری 43 (1399) 145-156
3 آبیاری و زهکشی 12 (1397) 1253-1265
4 مهندسی آبیاری و آب ایران 33 (1397) 183-197
5
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 134 (2018) 1-17
6
HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 63 (2018) 1468-1481
7 آبیاری و زهکشی 2 (1397) 293-308
8 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 13)4( (1396) 39-50
9 ژئو فیزیک ایران 11 (1396) 146-163
10 علوم آب و خاک 2 (1396) 131-149
11 آب و خاک 31 (6) (1396) 1549-1560
12
CATENA 156 (2017) 1-9
13 دانش آب و خاک 26 (1395) 137-150
14 پژوهش های جغرافیای طبیعی 96 (1395) 321-334
15 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 3 (1394) 95-110
16
HYDROGEOLOGY JOURNAL 23 (1) (2015) 47-68
17 آب و خاک 29 (1394) 1057-1069
18 پژوهش آب ایران 9 (3) (1394) 151-161
19 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد بیست و دوم، شماره چهارم (1394) 25-46
20 علوم آب و خاک 72 (1394) 23-33
21
Environmental Earth Sciences 74 (2015) 6791–6803
22 آبیاری و زهکشی 9 (1394) 152-162
23 مدیریت خاک و تولید پایدار جلد چهارم، شماره سوم (1393) 135-153
24 مجله سلامت و محیط 7 (1393) 205-228
25 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21)1( (1393) 65-83
26 مهندسی آبیاری و آب ایران 4)15( (1393) 89-102
27 علوم و مهندسی سطح ایران ش2- جلد 7 (1392) 243-258
28 35- ش2 (2013)