محمد احمدی صفا

صفحه نخست /محمد احمدی صفا
نام و نام خانوادگی محمد احمدی صفا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانهای خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 8 (1397) 1-26
2
Iranian Journal of Language Teaching Research 6(3) (2018) 37-56
3 زبان پژوهی 29 (1396) 7-32
4
journal of language teaching and learning 2 (2017) 51-69
5
Iranian Journal of Applied Language Studies 9(1) (2017) 1-26
6
Learning Environments Research DOI 10.1007/s10984-017-9226-0 (2017) 1-21
7
journal of language teaching and learning 7 (2017) 55-68
8 زبان پژوهی 0 (1395) 1-19
9
Applied Research On English 5(1) (2016) 77-98
10
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 0 (2016) 1-10
11
Iranain Journal of Langauge Teaching Research 3(2) (2015) 47-66
12
آموزش زبان انگلیسی -انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران 9 (1394) 153-172
13 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 14(3) (1393) 113-133
14 س45- ش4 (2014)
15 مطالعات زبان و ترجمه 4 (1392) 83-103
16
Journal of English Language Teaching and Learning 10 (2013) 1-26
17
Journal of English Language Teaching and Learning 12 (2013) 1-16
18 مطالعات زبان و ترجمه 3 (1392) 29-50
19
Iranian Journal of Applied Linguistics Vol. 16, No. 1 (2013) 1-24
20
Research Journal in Humanities vol.13, No 31 (2012) 117-132
21 س44- ش 3 (2011)
22
The Journal of Applied Linguistics vol.3, issue, 1 (2011) 131-162
23
Iranian Journal of Applied Linguistics 14, No. 1 (2011) 49-75