احمد احمدی

صفحه نخست /احمد احمدی
احمد احمدي
نام و نام خانوادگی احمد احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک و اصلاح نژاد دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان - ایران، کرمان - 24 مهر 1398
2 پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان - ایران، کرمان - 24 مهر 1398
3 اولین همایش ملی ناهنجاریهای متابولیکی دام و طیور - ایران، زنجان - 22 آذر 1397
4 اولین همایش ملی ناهنجاریهای متابولیکی دام و طیور - ایران، زنجان - 22 آذر 1397
5 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
6 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
7 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
8 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
9 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
10 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
11 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
12 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
13 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
14
هفتمین کنگره بین المللی گیاهان دارویی شیراز - ایران، شیراز - 15 تا 22 اردیبهشت 1397
15
هفتمین کنگره بین المللی گیاهان دارویی شیراز - ایران، شیراز - 15 تا 22 اردیبهشت 1397
16
هفتمین کنگره بین المللی گیاهان دارویی شیراز - ایران، شیراز - 15 تا 22 اردیبهشت 1397
17 سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور - ایران، ساری - 04 آبان 1396
18 سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور - ایران، ساری - 04 آبان 1396
19 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی - ایران، کرمان - 15 شهریور 1396
20 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی - ایران، کرمان - 15 شهریور 1396
21 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی - ایران، کرمان - 15 شهریور 1396
22 دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - کرج - ایران، کرج - 07 تا 09 شهریور 1396
23
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - کرج - ایران، کرج - 07 تا 09 شهریور 1396
24 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
25 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
26 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
27 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
28 دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان - ایران، گرگان - 02 دی 1394
29 دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان - ایران، گرگان - 02 دی 1394
30 دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان - ایران، گرگان - 02 دی 1394
31 دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان - ایران، گرگان - 02 دی 1394
32 نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران - ایران، تبریز - 05 تا 07 آبان 1394
33
1st international and 9th national biotechnology congress of islamic republic of iran - IRAN, Tehran - May 24 - 26, 2015
34 دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست - ایران، تهران - 16 تا 18 اسفند 1393
35 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
36 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
37 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
38 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
39 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
40 همایش ملی تغییرات اقلیمی و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی - ایران، 2 - 05 تیر 1393
41 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران - ایران، 2 - 03 تا 05 خرداد 1393
42 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران - ایران، 2 - 03 تا 05 خرداد 1393
43 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران - ایران، 2 - 03 تا 05 خرداد 1393
44 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران - ایران، 2 - 03 تا 05 خرداد 1393
45 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران - ایران، 2 - 03 تا 05 خرداد 1393
46
The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources - کرمانشاه, 0 - December 25 - 26, 2013
47 چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران - ایران، تهران - 27 و 28 آذر 1392
48 چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران - ایران، تهران - 27 و 28 آذر 1392