احمد احمدی

صفحه نخست /احمد احمدی
احمد احمدي
نام و نام خانوادگی احمد احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک و اصلاح نژاد دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 52 (2020) 1779-1786
2 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هشتم (1399) 45-62
3
Iranian Journal of Applied Animal Science 10-2 (2020) 355-363
4 تحقیقات تولیدات دامی 8(4) (1398) 12-18
5 پژوهش های تولیدات دامی دهم شماره 25 (1398) 42-51
6 پژوهش های علوم دامی ایران 10-4 (1397) 463-476
7 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 6 (1397) 56-70
8
SMALL RUMINANT RESEARCH 173 (2019) 23-29
9
THERIOGENOLOGY 108 (2018) 103-117
10 تحقیقات تولیدات دامی 7 (3) (1397) 25-34
11
Journal of Animal Science and Technology 60 (11) (2018) 1-7
12
Frontiers of Biology in China 13 (3) (2018) 215-225
13 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 63-70
14
Annals of Animal Science 18(3) (2018) 685-698
15 تحقیقات تولیدات دامی 1 (1396) 39-51
16
Iranian Journal of Applied Animal Science 3 (2017) 487-494
17 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) / جلد پانزدهم/ شمارة دوم/ پاییز و زمستان 95 (1395) 11-15
18
Acta Scientiarum - Animal Sciences v 39, n1 (2017) 51-56
19
Iranian Journal of Applied Animal Science 6(4) (2016) 863-872
20
ANIMAL BIOTECHNOLOGY 27 (2016) 251-261
21 ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران دوره یازدهم، شماره 2 (1395) 261-270
22
Gene Reports 4 (2016) 177–183
23
Poultry Science Journal 4 (2016) 13-18
24 تحقیقات تولیدات دامی سال 4، شماره 2 (1394) 39-55
25
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 647-654
26 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
27 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
28
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 47 (2015) 855-860
29
Computational Molecular Biology Vol 5(1) (2015) 1-13
30 تحقیقات تولیدات دامی 3 (1393) 57-71
31 Genetics in the Third Millennium دوازدهم شماره یک (2014) 3386-3399