ابراهیم احمدی

صفحه نخست /ابراهیم احمدی
ابراهيم احمدي
نام و نام خانوادگی ابراهیم احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی پس از برداشت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی بیوسیستم ایران 50 (1398) 895-907
2 علوم و صنایع غذایی ایران 16 (1398) 61-75
3 ماشین های کشاورزی 9 (1398) 95-112
4 علوم و فنون باغبانی ایران 19 (1397) 391-402
5
JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 41 (2018) 1-12
6
Journal of Food Measurement and Characterization 12 (2018) 1795-1817
7
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 20 (2018) 126-138
8 ماشین های کشاورزی 8 (1397) 347-363
9
SCIENTIA HORTICULTURAE 240 (2018) 496-508
10 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی جلد 7 شماره 1 (1397) 84-95
11
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 17 (2018) 217-228
12 ماشین های کشاورزی 8 (1397) 176-187
13 علوم و فنون باغبانی ایران 17 (1396) 439-452
14
Journal of Food Measurement and Characterization 12 (2017) 1-18
15
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 3 (2017) 1-12
16 مهندسی بیوسیستم ایران 48 (1396) 445-455
17
Food Packaging and Shelf Life 14 (2017) 88-95
18 علوم و صنایع غذایی ایران 70 (1396) 325-336
19
ENERGY 120 (2017) 652-662
20
Biological Forum – An International Journal 7 (2016) 743-752
21 علوم باغبانی 30 (1395) 192-200
22
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 183 (2016) 980-987
23 مهندسی زراعی 39 (1395) 1-19
24 پژوهش های صنایع غذایی 26 (1395) 191-205
25 ماشین های کشاورزی 6 (1395) 153-162
26 ماشین های کشاورزی 6 (1395) 139-152
27
Agriculture 89 (2016) 37309-37313
28 مهندسی بیوسیستم ایران 46 (1394) 415-423
29
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 121 (2016) 1-11
30 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 3 (1394) 17-26
31
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166, 1-2 (2015) 47-53
32 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
33 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
34
Journal of Food Measurement and Characterization 9 (2015) 195-205
35
Engineering in Agriculture, Environment and Food 8 (2015) 26-32
36
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 39(1) (2015) 80-90
37
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 109 (2014) 141-147
38 تولید محصولات زراعی و باغی 12 (1393) 63-71
39
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 152 (2014) 439-447
40
Journal of Food Measurement and Characterization 8 (2014) 46-53