گودرز احمدوند

صفحه نخست /گودرز احمدوند
نام و نام خانوادگی گودرز احمدوند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش گیاه پزشکی ایران 50، شماره 2 (1398) 221-233
2 فنآوری تولیدات گیاهی جلد 19-شماره 1 (1398) 191-206
3 بوم شناسی کشاورزی جلد 11- شماره 1 (1398) 199-215
4 علوم گیاهان زراعی ایران جلد 49، شماره 4 (1397) 97-113
5 پژوهش های زراعی ایران جلد 16 شماره 4 (1397) 761-779
6 تحقیقات غلات جلد 8- شماره 2 (1397) 261-276
7 پژوهش علف های هرز جلد 10 -شماره 2 (1397) 15-27
8 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی 12، شماره 2 (1397) 171-190
9
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 101 (2018) 434–438
10
CROP PROTECTION 114 (2018) 113–119
11 پژوهش های زراعی ایران جلد 16، شماره 1 (1397) 35-48
12 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی جلد 11، شماره 4 (1396) 721-742
13 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی 11، شماره 4 (1396) 721-742
14
Crop & Pasture Science 69 (2018) 594-605
15
CROP PROTECTION 100 (2017) 51-56
16 علوم گیاهان زراعی ایران 48-2 (1396) 421-429
17 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) 19-35
18 دانش علف های هرز 12 (1395) 63-78
19 تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات جلد 9- شماره 4 (1395) 155-178
20 فنآوری تولیدات گیاهی جلد 8 -شماره 2 (1395) 179-193
21 پژوهش علف های هرز 8-2 (1395) 53-67
22 بوم شناسی کشاورزی جلد 8، شماره 1 (1395) 107-119
23 بوم شناسی کشاورزی جلد 7ٰ- شماره 4 (1394) 485-498
24 دانش علف های هرز 11 (1394) 1-11
25 تولید محصولات زراعی و باغی 18 (1394) 367-381
26 زراعت (پژوهش و سازندگی سابق) 109 (1394) 1-8
27 تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات هشتم (1394) 163-182
28 زراعت (پژوهش و سازندگی سابق) 107 (1394) 67-73
29 پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج جلد 7- شماره 1 (1394) 35-48
30 دانش کشاورزی و تولید پایدار 24 (1393) 91-101
31 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 5 (1393) 21-35
32 به زراعی کشاورزی 16(2) (1393) 399-416
33 پژوهش علف های هرز 6 (1393) 121-134
34 پژوهش های زراعی ایران 12 (1393) 91-98
35 پژوهش علف های هرز 5 (1392) 213-226
36 36-ش4 (2014) 29-42
37 تولید محصولات زراعی و باغی 3 (1392) 71-79
38 س3- ش1 (2013) 69-82
39 5-ش1 (2013) 15-35
40 پژوهش علف های هرز 5 (1392) 153-166
41 13- ش1 (2013)
42 س3- ش8 (2013)
43 13-ش1 (2013) 33-46
44 پژوهش علف های هرز 5 (1392) 15-35
45 س3- ش8 (2013)
46 35-ش3 (2012)
47 س2-ش3 (2012)
48 دانش زراعت س5- ش7 (1391)