محمود اثنی عشری

صفحه نخست /محمود اثنی عشری
محمود اثني عشري
نام و نام خانوادگی محمود اثنی عشری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنوژی در باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های صنایع غذایی 28 (1397) 89-102
2 علوم باغبانی ایران دوره 49، شماره 3 (1397) 769-778
3 فنآوری تولیدات گیاهی 18(1) (1397) 149-157
4 به زراعی کشاورزی 20 (1397) 329-343
5 تولیدات گیاهی 41 (1397) 1-14
6 علوم و فنون باغبانی ایران 18 (1396) 413-424
7 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1396) 333-343
8 تولیدات گیاهی 40 (1396) 101-113
9 فنآوری تولیدات گیاهی هفتم، شماره یک (1396) 209-225
10 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 1 (1396) 57-70
11
Advances in Horticultural Science 31 (2017) 31-38
12 پژوهش های تولید گیاهی 23 (1395) 1-18
13
Journal of Medicinal Plants & By-productsانجمن گیاهان دارویی ایران 5 (1395) 23-31
14
Cytology and Genetics 50 (2016) 8-19
15
Research in Agricultural Engineering 61(4) (2015) 150-161
16 فنآوری تولیدات گیاهی 15 (1394) 1-12
17
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2015) 15-26
18 به زراعی کشاورزی 16 (1393) 999-1013
19 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 419-434
20
Acta Horticulturae 1051 (2014) 171-176
21 تولیدات گیاهی 37 (1393) 83-92
22 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-15
23 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 13 (1393) 267-280
24
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 79-92
25 دوماهنامه طب جنوب 1 (1393) 58-69
26
JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 89 (2014) 141-146
27 دوره 44- ش1 (2014) 11-20
28 ش14 (2014)
29 فنآوری تولیدات گیاهی 13 (1392) 73-88
30
AGROCHIMICA Vol. LVII - N. 3 (2013) 202-215
31 13-ش1 (2013)
32 علوم و مهندسی سطح ایران جلد7- ش2 (1392) 178-183
33 1- ش1 (2013) 61-69
34 27- ش1 (2013) 67-73
35 جلد 14- ش3 (2013) 275-288
36 Archives of Agronomy and Soil Science دوره 18- ش1 (2013)
37
Agriculture 60 (2013) 16101-16104
38 فنآوری تولیدات گیاهی 9 (1) (1388) 55-67