محمود اثنی عشری

صفحه نخست /محمود اثنی عشری
محمود اثني عشري
نام و نام خانوادگی محمود اثنی عشری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنوژی در باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم باغبانی ایران 3 (1399) 697-509
2 فنآوری تولیدات گیاهی 20 (1399) 139-155
3
SCIENTIA HORTICULTURAE 268 (2020) 109373-...
4 سبزیجات گلخانه ای دوم (1398) 13-20
5 فنآوری تولیدات گیاهی 19(1) (1398) 143-159
6 علوم باغبانی ایران 50 (1398) 311-323
7 تولیدات گیاهی 42 (1398) 181-194
8 علوم باغبانی 33 (1398) 101-111
9 علوم و فنون باغبانی ایران 20 (1398) 33-42
10 پژوهش های صنایع غذایی 28 (1397) 89-102
11 علوم باغبانی ایران دوره 49، شماره 3 (1397) 769-778
12 فنآوری تولیدات گیاهی 18(1) (1397) 149-157
13 به زراعی کشاورزی 20 (1397) 329-343
14 تولیدات گیاهی 41 (1397) 1-14
15
Herbal Medicines Journal 1 (2018) 14-25
16 علوم و فنون باغبانی ایران 18 (1396) 413-424
17 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1396) 333-343
18 تولیدات گیاهی 40 (1396) 101-113
19 فنآوری تولیدات گیاهی هفتم، شماره یک (1396) 209-225
20 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 1 (1396) 57-70
21
Advances in Horticultural Science 31 (2017) 31-38
22 پژوهش های تولید گیاهی 23 (1395) 1-18
23
Journal of Medicinal Plants & By-productsانجمن گیاهان دارویی ایران 5 (1395) 23-31
24
Cytology and Genetics 50 (2016) 8-19
25
Research in Agricultural Engineering 61(4) (2015) 150-161
26 فنآوری تولیدات گیاهی 15 (1394) 1-12
27
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2015) 15-26
28 به زراعی کشاورزی 16 (1393) 999-1013
29 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 419-434
30
Acta Horticulturae 1051 (2014) 171-176
31 تولیدات گیاهی 37 (1393) 83-92
32 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-15
33 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 13 (1393) 267-280
34
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 79-92
35 دوماهنامه طب جنوب 1 (1393) 58-69
36
JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 89 (2014) 141-146
37 دوره 44- ش1 (2014) 11-20
38 ش14 (2014)
39 فنآوری تولیدات گیاهی 13 (1392) 73-88
40
Theoretical and Experimental Plant Physiology 4 (2013) 291-299
41
AGROCHIMICA Vol. LVII - N. 3 (2013) 202-215
42 13-ش1 (2013)
43 علوم و مهندسی سطح ایران جلد7- ش2 (1392) 178-183
44 1- ش1 (2013) 61-69
45 27- ش1 (2013) 67-73
46 جلد 14- ش3 (2013) 275-288
47 Archives of Agronomy and Soil Science دوره 18- ش1 (2013)
48
Agriculture 60 (2013) 16101-16104
49 فنآوری تولیدات گیاهی 9 (1) (1388) 55-67