نفیسه اثنی عشری

صفحه نخست /نفیسه اثنی عشری
نفيسه اثني عشري
نام و نام خانوادگی نفیسه اثنی عشری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات دکترای تخصصی / پژوهش هنر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مبانی نظری هنرهای تجسمی 1 (1398) 55-64
2 جامعه شناسی هنر و ادبیات 1 (1397) 115-143
3 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی اول (1396) 5- 16
4 مطالعات تطبیقی هنر دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال شش (1395) 123-134