محمدعلی ابوطالبیان

صفحه نخست /محمدعلی ابوطالبیان
محمدعلي ابوطالبيان
نام و نام خانوادگی محمدعلی ابوطالبیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / اکولوژی گیاهان زراعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم گیاهان زراعی ایران 50 (1398) 169-184
2 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9(3) (1398) 191-204
3 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 13 (2) (1398) 171-192
4 بوم شناسی کشاورزی 11 (1398) 499-514
5
Journal of Agronomy 17 (2018) 18-27
6 علوم گیاهان زراعی ایران 48 (1396) 901-911
7 علوم گیاهان زراعی ایران 48 (1396) 787-798
8
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 155 (10) (2017) 1541-1552
9
علوم گیاهان زراعی ایران 48 (1396) 11-19
10 علوم گیاهان زراعی ایران 48 (1396) 339-350
11
Semina-Ciencias Agrarias 38 (2017) 2409-2418
12
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 15 (2017) 1-7
13 علوم گیاهان زراعی ایران 48 (1396) 57-70
14
Agronomy Research 15 (2017) 501-514
15 علوم گیاهان زراعی ایران دوره 47 شماره 4 (1395) 645-659
16 پژوهش های بذر ایران 1 (1395) 39-58
17 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 30 (1395) 328-336
18 تولید محصولات زراعی و باغی 20 (1395) 25-38
19 علوم گیاهان زراعی ایران 47 (1395) 53-65
20 تولید محصولات زراعی و باغی 18 (1394) 255-267
21 تولید محصولات زراعی و باغی 18 (1394) 367-381
22 تولید محصولات زراعی و باغی 16 (1394) 153-161
23 علوم گیاهان زراعی ایران 46-3 (1394) 381-394
24 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 82-90
25 تولید محصولات زراعی و باغی 15 (1394) 129-140
26 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 29 (1394) 144-153
27
International Journal of Plant Science and Ecology 1 (2015) 44-48
28 پژوهش های زراعی ایران 12 (1393) 516-525
29 به زراعی کشاورزی 16 (1393) 675-692
30 به زراعی کشاورزی 16 (1393) 733-747
31 علوم گیاهان زراعی ایران 45 (1393) 169-181
32 دوره 44- ش1 (2014) 23-33
33 Journal of applied mathematics and computations دوره 15- ش3 (2013) 117-128
34 چاپ 20- ش2 (2013)
35 س3- ش8 (2013)
36 35-ش3 (2012)
37 س2-ش3 (2012)
38 دانش زراعت س5- ش7 (1391)
39 12- ش1 (2012)