محسن ابراهیمی

صفحه نخست /محسن ابراهیمی
نام و نام خانوادگی محسن ابراهیمی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / ب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوره 6، شماره 21 - پاییز 94 (1394) 119-151
2 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران 17 (1394) 123-140
3 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 42 (1393) 25-53
4
Asian Research Consortium 4 (2014) 229-246
5 اقتصاد پولی مالی 7 (1393) 54-83
6 تحقیقات اقتصادی دورۀ 48 ، شمارۀ4، زمستان 92 (1392) 23-43
7
European Journal of Scientific Research 107 (2013) 285-301
8
Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 3 (20) (2013) 2672-2680
9
European Journal of Scientific Research Vol 107 No 2 (2013) 285-301
10 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 65 (1392) 33-60
11
Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 3 (20) (2013) 2672-2680
12 بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی 9 و 10 (1391) 25-16
13 پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی) 46 (1391) 1-26
14 اقتصاد محیط زیست و انرژی 2 (5) (1391) 187-209
15 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 3 (1389) 311-329