محمد آهی

صفحه نخست /محمد آهی
محمد آهي
نام و نام خانوادگی محمد آهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نقد و نظر 1 (1398) 127-149
2 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره 14، شماره 53، زمستان 1397 (1397) صفحه 243-280
3 پژوهش های ادبی - قرآنی دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23 پاییز 1397 (1397) صفحه 123-153
4 متن پژوهی ادبی 73 (1396) 7-28
5 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 4 (1395) 1-15
6 زن در فرهنگ و هنر 4 (1395) 539-556
7 پژوهشنامه نهج البلاغه 12 (1394) 97-107
8 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 13 (1394) 55
9 سراج منیر 19 (1394) 25-48
10 دوفصلنامه ادبیات حماسی دوم (1393) 1
11 متن پژوهی ادبی 61 (1393) 63
12 پژوهش های ادبی - قرآنی چهارم (1393) 26
13 فنآوری تولیدات گیاهی س11- ش 21 (1392) 9-24
14 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 20 (1392) 187-219
15
International Journal of Language and Applied Linguistics 3 (3) (2013) 221-232
16 ادبیات تطبیقی س4- ش8 (1392)
17 عرفانیات در ادب فارسی س5- ش2 (1391) 65-84
18 پژوهش نامه ادبیات و زبان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزآباد س1- ش3 (1391) 11-24
19 س4- ش9 (2012) 160-182
20 دوفصلنامه علمی- تخصصی علامه س12- ش36 (1391)