یوسف آرام

صفحه نخست /یوسف آرام
نام و نام خانوادگی یوسف آرام
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان شناسی همگانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 20(8) (1399) 57-86
2 زبان شناسی اجتماعی دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3 (1397) صفحه 9-21
3 زبان فارسی و گویش های ایرانی سال دوم، دوره 1، شماره پیاپی 3 (1396) صفحه 41-63
4 ادبیات و زبان های محلی ایران زمین دوره جدید، شماره 1 - شماره پیاپی 15 (1396) صفحه 75-90
5 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دوره 6 شماره 11 (1395) 159-176
6 فصلنامه کودکان استثنایی سال پانزدهم شماره 3 پیاپی 57 پاییز 1394 (1394) 55-67
7 س3- ش6 (2014) 161-175
8 پژوهش علوم انسانی س9 -ش24 (1387)