یوسف آرام

صفحه نخست /یوسف آرام
نام و نام خانوادگی یوسف آرام
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان شناسی همگانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دوره 6 شماره 11 (1395) 159-176
2 فصلنامه کودکان استثنایی سال پانزدهم شماره 3 پیاپی 57 پاییز 1394 (1394) 55-67
3 س3- ش6 (2014) 161-175
4 پژوهش علوم انسانی س9 -ش24 (1387)