فرشاد مسعودیان

صفحه نخست /فرشاد مسعودیان
فرشاد مسعوديان
نام و نام خانوادگی فرشاد مسعودیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک