آوا ایمانی

صفحه نخست /آوا ایمانی
آوا ايماني
نام و نام خانوادگی آوا ایمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبانشناسی همگانی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!