مرتضی صالحی

صفحه نخست /مرتضی صالحی
مرتضي صالحي
نام و نام خانوادگی مرتضی صالحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک