محمد مهدی شهبازی

صفحه نخست /محمد مهدی شهبازی
محمد مهدي شهبازي
نام و نام خانوادگی محمد مهدی شهبازی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Scientia Iranica 6 (2020) 2945-2953