کاظم شاه وردی

صفحه نخست /کاظم شاه وردی
كاظم شاه وردي
نام و نام خانوادگی کاظم شاه وردی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سد و نیروگاه برق آبی 7 (1399) 70-79
2 اکوبیولوژی تالاب 12 (1399) 19-36
3
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 146 (2020) 04020028-...
4
Water 12 (2020) 1-18
5 مهندسی آبیاری و آب ایران 10 (1399) 13-21
6
RENEWABLE ENERGY 145 (2020) 2130-2143
7 مهندسی آبیاری و آب ایران 9 (1398) 113-124
8
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 187 (2019) 220-205
9 تحقیقات آب و خاک ایران 29 (1397) 233-242
10 مهندسی منابع آب 10 (1396) 73-82
11
Mechanics & Industry 18 (2017) 1-18
12 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 49 (1395) 481-486
13
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 04016055-...
14
IRRIGATION AND DRAINAGE 65 (2016) 276-284
15 آب و خاک 29 (1394) 828-837
16 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 283-291
17
IRRIGATION AND DRAINAGE 64 (2014) 77-84
18
IRRIGATION AND DRAINAGE 61 (2011) 201-207
19 هیدرولیک 5 (1389) 65-75
20 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 3 (1389) 96-99