مصطفی بنی اسدی

صفحه نخست /مصطفی بنی اسدی
مصطفي بني اسدي
نام و نام خانوادگی مصطفی بنی اسدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بهداشت و توسعه 9(3) (1399) 11
2 مهندسی و مدیریت آبخیز 12(2) (1399) 514-525
3
Groundwater 58(4) (2020) 560-570
4 مجله علمی شیلات ایران 5 (1398) 57-67
5 اقتصاد کشاورزی و توسعه 26(103) (1397) 239-272
6 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 26(3) (1397) 393-405
7 اقتصاد کشاورزی و توسعه 26(102) (1397) 165-194
8 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 10(1) (1397) 65-86
9 اقتصاد کشاورزی 11(3) (1396) 111-129
10
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 14(4) (2016) 683-696.