محمد بابائی

صفحه نخست /محمد بابائی
محمد بابائي
نام و نام خانوادگی محمد بابائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Toxicology Research 8 (6) (2019) 953-963
2
ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 70 (3) (2018) 349-357
3 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 20 (9) (1397) 36-47
4 فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 28 (2) (1397) 81-91
5
FOLIA MORPHOLOGICA 77 (2) (2018) 293-300
6
ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL 93 (4) (2018) 469–477
7
ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL 93 (2) (2018) 207–217
8
FOLIA MORPHOLOGICA 77 (1) (2018) 36-43
9
Anatomical Sciences Journal 13 (2) (2016) 125-130