هادی رضایی راد

صفحه نخست /هادی رضایی راد
نام و نام خانوادگی هادی رضایی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی کبودرآهنگ / مهندسی شهرسازی
تحصیلات دکترای تخصصی / شهرسازی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات محیطی هفت حصار 24 (1397) 79-92
2 پژوهش های بوم شناسی شهری 17 (1397) 75-90
3 آمایش محیط 40 (1397) 115-142
4 پژوهش های محیط زیست 16 (1396) 167-176
5
International Journal of Urban Management and Energy Sustainability 1 (2017) 11-16
6 برنامه ریزی توسعه کالبدی 7 (1396) 25-36
7 برنامه ریزی منطقه ای 27 (1396) 47-60
8 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 15 (1396) 1-16
9 آمایش جغرافیایی فضا شماره 23 (1396) 69-86
10 نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 13 (1396) 134-154
11 آمایش جغرافیایی فضا 22 (1395) 43-58
12 مطالعات محیطی هفت حصار 17 (1395) 73-87
13
نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 5 (1395) 13-22
14 مطالعات محیطی هفت حصار 15 (1395) 47-60
15 مسکن و محیط روستا 151 (1394) 95-106
16 پژوهش های آبخیزداری 95 (1391) 91-99
17 نامه معماری و شهرسازی 8 (1391) 95-110