هادی رضایی راد

صفحه نخست /هادی رضایی راد
نام و نام خانوادگی هادی رضایی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی کبودرآهنگ / گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات دکترای تخصصی / شهرسازی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آمایش سرزمین 12 (1399) 299-330
2 مطالعات محیطی هفت حصار 33 (1399) 63-78
3 فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 6 (1399) 169-197
4 مطالعات محیطی هفت حصار 30 (1398) 69-84
5 مطالعات محیطی هفت حصار 24 (1397) 79-92
6 پژوهش های بوم شناسی شهری 17 (1397) 75-90
7 آمایش محیط 40 (1397) 115-142
8 پژوهش های محیط زیست 16 (1396) 167-176
9
International Journal of Urban Management and Energy Sustainability 1 (2017) 11-16
10 برنامه ریزی توسعه کالبدی 7 (1396) 25-36
11 برنامه ریزی منطقه ای 27 (1396) 47-60
12 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 15 (1396) 1-16
13 آمایش جغرافیایی فضا شماره 23 (1396) 69-86
14 نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 13 (1396) 134-154
15 آمایش جغرافیایی فضا 22 (1395) 43-58
16 مطالعات محیطی هفت حصار 17 (1395) 73-87
17
نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 5 (1395) 13-22
18 مطالعات محیطی هفت حصار 15 (1395) 47-60
19 مسکن و محیط روستا 151 (1394) 95-106
20 پژوهش های آبخیزداری 95 (1391) 91-99
21 نامه معماری و شهرسازی 8 (1391) 95-110