امیر حسین رهبر

صفحه نخست /امیر حسین رهبر
امير حسين رهبر
نام و نام خانوادگی امیر حسین رهبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مدیریت وحسابداری رزن / گروه مدیریت-رزن
تحصیلات دکترای تخصصی / آینده پژوهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 2 (1399) 14-34
2 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 2 (1399) 50-53
3 الهیات تطبیقی 24 (1399) 15-40
4 کارآفرینی در کشاورزی 6 (1399) 17-36
5 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 3 (1399) 17-29
6 پژوهشنامه حمل و نقل 56 (1397) 205-222
7 روش شناسی علوم انسانی 20 (1393) 135-161
8 سیاست علم و فناوری 5 (1392) 67-82