سید فضل اله میردهقان اشکذری

صفحه نخست /سید فضل اله میردهقان اشکذری
نام و نام خانوادگی سید فضل اله میردهقان اشکذری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه ایران شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36 (1398) 159-178
2 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان دوره 9، شماره 20 (1398) 203-223
3 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 18 دوره هشتم (1397) 157-174
4
Spatium No. 38 (2017) 1-9
5 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی شماره بیست و سوم (1395) 5-18
6 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 6 دوره چهارم (1393) 159 - 174