فرامرز محمدی پویا

صفحه نخست /فرامرز محمدی پویا
فرامرز محمدي پويا
نام و نام خانوادگی فرامرز محمدی پویا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تربیت اسلامی 14 (1398) 131-154
2 تدریس پژوهی 7 (1398) 29-53
3 پژوهشنامه نهج البلاغه 7 (1398) 45-63
4 دو فصلنامه علمی -پژوهشی دین و ارتباطات 26 (1398) 303-334
5 آموزش در علوم انتظامی 6 (1398) 83-110
6 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 27 (1398) 27-53
7 مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها 15 (1397) 207-232
8
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 11 (1397) 85-96
9 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 13 (1397) 217-228
10 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11 (1397) 1-8
11 پژوهشهای اخلاقی(انجمن معارف اسلامی سابق)- انجمن معارف اسلامی 4 (1396) 111-136
12 پژوهشنامه ادببات تعلیمی 3 (1396) 141-164
13 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 3 (1395) 187-212
14 پژوهشهای اخلاقی(انجمن معارف اسلامی سابق)- انجمن معارف اسلامی 6 (1395) 183-211
15 پژوهشنامه نهج البلاغه 3 (1394) 63-81
16 روانشناسی بالینی و شخصیت 2 (1393) 49-60
17 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 2 (1393) 25-49
18 پژوهش های آموزش و یادگیری 3 (1392) 257-288
19 تدریس پژوهی 2 (1392) 23-45
20 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت 2 (1391) 5-16
21 دانشور تخصصی شده دانشگاه شاهد 2 (1389) 42-66