مرتضی ملکی

صفحه نخست /مرتضی ملکی
نام و نام خانوادگی مرتضی ملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 89 (1398) 259-273
2
International Journal of Architecture & Urban Planning 27(1) (2017) 29-41