محمد تقی سبزه ای

صفحه نخست /محمد تقی سبزه ای
نام و نام خانوادگی محمد تقی سبزه ای
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره 2 ش 2 (1398) 277-312
2 مجله سلامت و محیط زیست اول (1398) 17-30
3 مجله جامعه شناسی ایران دوره هیجدهم شماره 2 (1397) 94-70
4
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH 3 (2018) 1-9