محمد امین قاسمی

صفحه نخست /محمد امین قاسمی
محمد امين قاسمي
نام و نام خانوادگی محمد امین قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Electrical Power and Energy Systems 131 (2021) 107020-...
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 46 (2021) 30031-30047
3
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز Volume 51, Issue 2 (1400) 221-231
4
Environments - MDPI 11, no. 14 (2021) 6256
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 119 (2020) 105879-...
6
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 35 (2020) 5860-5872
7
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION 35 (2020) 184-192
8
Scientia Iranica Vol. 28 Issue 6 (2019) 3450-3463
9
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY 34 (2018) 1827 - 1842
10
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 5 (2018) 3966-3975