محمد امین قاسمی

صفحه نخست /محمد امین قاسمی
محمد امين قاسمي
نام و نام خانوادگی محمد امین قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 119 (2020) 105879-...
2
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 35 (2020) 5860-5872
3
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION 35 (2020) 184-192
4
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY 34 (2018) 1827 - 1842
5
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 5 (2018) 3966-3975