مجید دولتی

صفحه نخست /مجید دولتی
نام و نام خانوادگی مجید دولتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی تویسرکان / گروه مهندسی صنایع غذایی -تویسرکان
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک بیوسیستم
وبسایت
پست الکترونیک