عرفان دژبند

صفحه نخست /عرفان دژبند
نام و نام خانوادگی عرفان دژبند
شغل دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا / دانشجو
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 49 شماره 1 (1398) 143 - 151