مجید حیدری دلگرم

صفحه نخست /مجید حیدری دلگرم
نام و نام خانوادگی مجید حیدری دلگرم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات معماری ایران شمارۀ 10، پاییز و زمستان 1395 (1395) 31-48