آریو امامی فر

صفحه نخست /آریو امامی فر
آريو امامي فر
نام و نام خانوادگی آریو امامی فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم و صنایع غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فناوری های نوین غذایی 8(1) (1399) 139-156
2
Journal of Food Measurement and Characterization 14 (2020) 3280-3290
3 علوم و صنایع غذایی ایران 17 (1399) 33-46
4 علوم و صنایع غذایی ایران 17 (1399) 69-81
5 علوم و صنایع غذایی ایران 17 (1399) 59-70
6
Journal of Food Measurement and Characterization 14 (2020) 1012-1024
7
JOURNAL OF FOOD SAFETY 39 (2019) 1-12
8
Journal of Food Measurement and Characterization 13 (2019) 1852-1863
9 فناوری های نوین غذایی 6 (1397) 1-14
10 فناوری های نوین غذایی 5 (1397) 663-680
11
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 13 (1396) 39-54
12 علوم غذایی و تغذیه 14 (1396) 97-114
13
Innovative Food Science & Emerging Technologies 35 (2017) 168-176
14
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 33 (2017) 2-10
15
Journal of Food Bioengineering and Nanoprocessing 1 (2016) 311-327
16 به زراعی کشاورزی 18 (1395) 117- 128
17
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 114 (2016) 29-35
18
FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 53 (2015) 488-495
19
International Journal of Farming and Allied Sciences 4 (2015) 522-525
20 فناوری های نوین غذایی 6 (1393) 15-29
21
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 3 (2014) 169-173
22
Journal of Middle East Applied Science and Technology 16(4) (2014) 1024-1029
23
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 36 (2012) 104-112
24 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology 1 (2011) 57-67
25
FOOD CONTROL 22 (2011) 408-413
26
Innovative Food Science & Emerging Technologies 11 (2010) 742-748
27
Advanced Materials Research 129 (2010) 1228-1232