کریم زارعی

صفحه نخست /کریم زارعی
كريم زارعي
نام و نام خانوادگی کریم زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات فوق لیسانس / گرافیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1 اثر بدیع و ارزنده هنری (1397)
2 اثر بدیع و ارزنده هنری (1397)
3 اثر بدیع و ارزنده هنری (1396)
4 اثر بدیع و ارزنده هنری (1396)
5 اثر بدیع و ارزنده هنری (1396)
6 اثر بدیع و ارزنده هنری (1396)