نوشین نوشیروانی

صفحه نخست /نوشین نوشیروانی
نوشين نوشيرواني
نام و نام خانوادگی نوشین نوشیروانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی تویسرکان / گروه مهندسی صنایع غذایی -تویسرکان
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم و صنایع غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم غذایی و تغذیه 16 (1398) 67-78
2
CARBOHYDRATE POLYMERS 208 (2019) 457-468
3
Food Packaging and Shelf Life 19 (2019) 147-154
4
International Food Research Journal 25 (2018) 1745-1752
5 پژوهش های صنایع غذایی 27 (1397) 135-148
6 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 13 (1397) 41-52
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 107 (2018) 2065-2074
8 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 12 (1396) 77-88
9
CARBOHYDRATE POLYMERS 177 (2017) 306-314
10
FOOD HYDROCOLLOIDS 70 (2017) 36-45
11
CARBOHYDRATE POLYMERS 167 (2017) 79-89
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 99 (2017) 530-538
13
Food Packaging and Shelf Life 11 (2017) 106-114
14
International Journal of Food Engineering 12 (2016) 37-48
15 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 10 (1394) 79-90
16 علوم و صنایع غذایی ایران 44 (1393) 83-94
17 مهندسی بیوسیستم ایران 44 (1392) 87-100
18 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 8 (1391) 136-146
19 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 7 (1391) 63-74
20 پژوهش های صنایع غذایی 21 (1390) 141-154
21 علوم و تکنولوژی پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 24 (1390) 391-402
22 دنیای نانو - انجمن نانو فناوری ایران 6 (1389) 39-44