یونس فتحی

صفحه نخست /یونس فتحی
يونس فتحي
نام و نام خانوادگی یونس فتحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق عمومی
وبسایت
پست الکترونیک