عباس رمضانی

صفحه نخست /عباس رمضانی
عباس رمضاني
نام و نام خانوادگی عباس رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / برق - الکترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Electronics Letters 1 (2017) 1-14
2
ACES express journal Applied Computational Electromagnetics Society journal 1 (2016) 4-7
3
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS 68 (2014) 465-472