علی غفرانی

صفحه نخست /علی غفرانی
علي غفراني
نام و نام خانوادگی علی غفرانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه ایران شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات تاریخی جهان اسلام 12 (1397) 111-130
2 مطالعات تاریخی جهان اسلام 7 (1396) 125 --153
3 تحقیقات تاریخ اجتماعی دوم از سال هفتم (1396) 1-23
4 تاریخ و فرهنگ 97 (1395) 51-64
5 دانشنامه جهان اسلام 21 (1395) 517-517
6 دانشنامه جهان اسلام 21 (1395) 537-536