مجید رسولی

صفحه نخست /مجید رسولی
مجيد رسولي
نام و نام خانوادگی مجید رسولی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیزاسیون- انرژی های تجدیدپذیر
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شیمی و مهندسی شیمی ایران 38 (1398) 251-266
2
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 14 (1397) 53-62
3
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 64 (2018) 124-133