حسن زختاره

صفحه نخست /حسن زختاره
حسن زختاره
نام و نام خانوادگی حسن زختاره
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فرانسه
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فرانسه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره 18، شماره 8 - شماره پیاپی 60 (1397) 167-186
2
مطالعات زبان فرانسه – دانشگاه اصفهان دوره 10، شماره 1 (1397) 99-108
3 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم، شماره سه (1397) 25-50
4 پژوهشنامه مکتب های ادبی ا (1397) 39- 65
5 جستارهای زبانی پیاپی 43 (1397) 139-159
6 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 38 (1395) 81-107