داود رئوفی

صفحه نخست /داود رئوفی
داود رئوفي
نام و نام خانوادگی داود رئوفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Materials Research Express 5 (2018) 046413
2
SURFACE ENGINEERING 0267-0844 (2017) 1-12
3 علوم و مهندسی سطح ایران 31 (1396) 1-11
4 پژوهش سیستم های بس ذره ای 13 (1396) 87-94
5
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 31 (2016) 125012 (9pp)
6
Journal of Physical Chemistry C 120 (2016) 18055-18065
7
Surface Topography: Metrology and Properties 3 (2015) 1-9
8
APPLIED SURFACE SCIENCE 357 (2015) 1843–1848
9
RENEWABLE ENERGY 50 (2015) 932e937
10
Electronic Materials Letters 11 (2015) 749-757
11
Surface and Coatings Technology 274 (2015) 44-50
12
APPLIED SURFACE SCIENCE 253 (2015) 9085–9090
13
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 70 (2015) 30302 p1-p9
14
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2015) 5812–5817
15
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2015) 5812–5817
16
Phytopathogenic Mollicutes 5 (2015) 565-566
17 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 8 (1393) 31-36
18
Journal of Theoretical and Applied Physics 7 (2013) 1-8
19
RENEWABLE ENERGY 50 (2013) 932-937
20 مجله پژوهش فیزیک ایران 12 (1391) 245-251
21
JOURNAL OF LUMINESCENCE 134 (2012) 213–219
22
Journal of Modern Physics 3 (2012) 645-651
23
Physica B: Condensed Matter 407 (2012) 4369–4374
24
AIP Conference Proceedings 1400 (2011) 108-113
25
Physica B: Condensed Matter 405 (2009) 451–455
26
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2009) 5812–5817
27
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2008) 3682–3686
28
APPLIED SURFACE SCIENCE 254 (2007) 2168–2173
29
APPLIED SURFACE SCIENCE 253 (2007) 9085–9090