داود رئوفی

صفحه نخست /داود رئوفی
داود رئوفي
نام و نام خانوادگی داود رئوفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه فیزیک کاربردی ایران 21 (1399) 5-15
2
Materials Research Express 6 (2019) 016417
3
Materials Research Express 6 (2019) 096406
4
SURFACE ENGINEERING 35 (2019) 618-626
5
Materials Research Express 5 (2018) 046413
6
SURFACE ENGINEERING 0267-0844 (2017) 1-12
7 علوم و مهندسی سطح ایران 31 (1396) 1-11
8 پژوهش سیستم های بس ذره ای 13 (1396) 87-94
9
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 31 (2016) 125012 (9pp)
10
Journal of Physical Chemistry C 120 (2016) 18055-18065
11
Surface Topography: Metrology and Properties 3 (2015) 1-9
12
APPLIED SURFACE SCIENCE 357 (2015) 1843–1848
13
RENEWABLE ENERGY 50 (2015) 932e937
14
Electronic Materials Letters 11 (2015) 749-757
15
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 274 (2015) 44-50
16
APPLIED SURFACE SCIENCE 253 (2015) 9085–9090
17
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 70 (2015) 30302 p1-p9
18
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2015) 5812–5817
19
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2015) 5812–5817
20
Phytopathogenic Mollicutes 5 (2015) 565-566
21 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 8 (1393) 31-36
22
Journal of Theoretical and Applied Physics 7 (2013) 1-8
23
RENEWABLE ENERGY 50 (2013) 932-937
24 مجله پژوهش فیزیک ایران 12 (1391) 245-251
25
JOURNAL OF LUMINESCENCE 134 (2012) 213–219
26
Journal of Modern Physics 3 (2012) 645-651
27
Physica B: Condensed Matter 407 (2012) 4369–4374
28
AIP Conference Proceedings 1400 (2011) 108-113
29
Physica B: Condensed Matter 405 (2009) 451–455
30
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2009) 5812–5817
31
APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (2008) 3682–3686
32
APPLIED SURFACE SCIENCE 254 (2007) 2168–2173
33
APPLIED SURFACE SCIENCE 253 (2007) 9085–9090