رضا طاهرخانی

صفحه نخست /رضا طاهرخانی
رضا طاهرخاني
نام و نام خانوادگی رضا طاهرخانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانهای خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 6 (1398) 249-272
2
Iranian Journal of Language Teaching Research 7 (2019) 121-139
3
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان 7 (1397) 345-366
4 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 8 (1397) 231-254
5
Journal of English for Academic Purposes 36 (2018) 108-118
6 پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق ) - دانشگاه تهران 8 (1397) 167-186
7 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 17 (1396) 77-91
8
Issues in Language Teaching- 60 . دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاهها 6 (1396) 1-27
9
International Journal of Language and Applied Linguistics 1(2) (2015) 20-27