مجید یوسفی خوشبخت

صفحه نخست /مجید یوسفی خوشبخت
مجيد يوسفي خوشبخت
نام و نام خانوادگی مجید یوسفی خوشبخت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE 8 (2017) 65-84
2 مدلسازی در مهندسی 50 (1396) 110-122
3 مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) 14 (1) (1396) 15-37
4
International Journal of Production Management and Engineering 5 (2) (2017) 55-71
5
BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE 8(2) (2017) 81-95
6 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 9 (1396) 53-69
7 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 98/2 2 (1395) 45-61
8
BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE 7(3) (2016) 125-138
9 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2/98 (1395) 69-87
10
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE 23 (2016) 330-341
11
Journal of optimization in Industrial Engineering 8 (2015) 37-46
12 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 94/2 (1393) 7-22
13 پژوهشنامه حمل و نقل 4 (1393) 1-15
14
Journal of optimization in Industrial Engineering 16 (2014) 55-63
15
International Journal of Computers Communications & Control 9 (2014) 340-347
16
international journal of production reserach 52 (2013) 2565-2575
17
Romanian Journal of Information Science and Technology 16 (2013) 65-80
18 پژوهشنامه حمل و نقل 9 (1391) 191-207
19 پژوهشنامه حمل و نقل 8 (1390) 183-198