سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

صفحه نخست /سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی
سيدمنوچهر حسيني پيلانگرگي
نام و نام خانوادگی سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 49 (2020) 4085-4090
2
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 118 (2020) 113875-...
3
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 116 (2020) 113763-...
4
Journal of Computational Electronics 18 (2019) 1236-1242
5 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 49 شماره 1 (1398) 143 - 151
6
Journal of Computational Electronics 17 (2018) 5
7
APPLIED PHYSICS LETTERS 107 (2015) 253503
8
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 62 (2015) 3192 - 3198
9
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 48 (2015) 375104 (11)