علی گودرز تله جردی

صفحه نخست /علی گودرز تله جردی
علي گودرز تله جردي
نام و نام خانوادگی علی گودرز تله جردی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / باکتری شناسی
وبسایت
پست الکترونیک