منوچهر رشادی

صفحه نخست /منوچهر رشادی
نام و نام خانوادگی منوچهر رشادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات فوق لیسانس / علوم اجتماعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 5 شماره 4 (1395) 663-689
2 پژوهشنامه انقلاب اسلامی سال 6 شماره 19 (1395) 93-120
3 فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی - واحد شوشتر سال هشتم شماره دوم پیاپی 25 (1393) 191-212
4 پژوهشنامه انقلاب اسلامی سال سوم شماره 10 (1393) 1-26
5 فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی - واحد شوشتر سال 7 شماره 20 (1392) 197-216