فخرالدین صالحی

صفحه نخست /فخرالدین صالحی
فخرالدين صالحي
نام و نام خانوادگی فخرالدین صالحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مواد و طراحی صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم غذایی و تغذیه 65 (1398) 109-117
2 نوآوری در علوم و فناوری غذایی 41 (1398) 27-38
3 علوم غذایی و تغذیه 64 (1398) 71-80
4
Food Science & Nutrition 7 (2019) 3391-3402
5 نوآوری در علوم و فناوری غذایی 41 (1398) 39-48
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES 22 (2019) 1375-1385
7 علوم غذایی و تغذیه 16 (1398) 17-26
8 پژوهش های صنایع غذایی 29 (1398) 137-149
9
Journal of Food Biosciences and Technology 9(2) (2019) 29-40
10 علوم غذایی و تغذیه 62 (1398) 5-14
11 پژوهش های صنایع غذایی 29 (1398) 55-69
12 فنآوری تولیدات گیاهی 19(1) (1398) 17-28
13
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES 22(1) (2019) 511-519
14
Journal of Food Biosciences and Technology 9(1) (2019) 45-52
15 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره 10، شماره 4 (1397) 151-160
16 علوم و صنایع غذایی ایران 82 (1397) 119-127
17 علوم و صنایع غذایی ایران 81 (1397) 11-20
18
HEAT AND MASS TRANSFER 54 (2018) 3421-3426
19 علوم غذایی و تغذیه 15(4) (1397) 61-68
20 علوم و صنایع غذایی ایران 80 (1397) 266-257
21
Journal of Food Biosciences and Technology 8 (2018) 41-48
22 نوآوری در علوم و فناوری غذایی 10 (1397) 113-103
23
Information Processing in Agriculture 5 (2018) 516-523
24
Journal of Food Measurement and Characterization 12 (2018) 1203-1210
25 علوم و صنایع غذایی ایران 75 (1397) 73-82
26 پژوهش های صنایع غذایی 28 (1397) 27-40
27 علوم و صنایع غذایی ایران 74 (1397) 29-36
28
International Journal of Fruit Science 18 (2018) 394-409
29
Journal of Food Biosciences and Technology 8 (2018) 35-46
30 تنش های محیطی در علوم زراعی دهم شماره 14 (1396) 605-614
31
Journal of Food Measurement and Characterization 11 (2017) 2006-2012
32 علوم و صنایع غذایی ایران 70 (1396) 315-323
33 علوم و صنایع غذایی ایران 69 (14) (1396) 105-114
34
International Journal of Fruit Science 17 (2017) 374-390
35
International Food Research Journal 24 (2017) 2090-2096
36
Journal of Food Biosciences and Technology 7 (2017) 35-48
37 فرآوری و نگهداری مواد غذایی 9 (1396) 85-96
38 علوم غذایی و تغذیه 14 (1396) 39-48
39
Engineering in Agriculture, Environment and Food 10 (2017) 79-86
40 علوم و صنایع غذایی ایران 61 (1395) 99-109
41 بهداشت مواد غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 24 (1395) 91-99
42 علوم غذایی و تغذیه 14 (1395) 95-103
43
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 12 (1395) 758-766
44
Journal of Food Biosciences and Technology 7 (2017) 1-8
45 علوم و صنایع غذایی ایران 59 (1395) 151-159
46 علوم و صنایع غذایی ایران 59 (1395) 49-57
47 پژوهش های صنایع غذایی 26 (1395) 457-467
48
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 12 (1395) 350-361
49
SCIENTIA HORTICULTURAE 211 (2016) 110-117
50 فناوری های نوین غذایی 12 (1395) 27-34
51
Desalination and Water Treatment 57 (2016) 14369-14378
52 فناوری های نوین غذایی 11 (1395) 39-47
53 علوم و صنایع غذایی ایران 51 (1395) 205-212
54 علوم غذایی و تغذیه 13 (1394) 97-107
55
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 53 (2016) 1418–1423
56
JOURNAL OF TEXTURE STUDIES 47 (2016) 34-39
57 فناوری های نوین غذایی 8 (1394) 39-47
58 پژوهش های صنایع غذایی 25 (1394) 183-193
59 نوآوری در علوم و فناوری غذایی 7 (1394) 65-76