پرویز خانجانزاده

صفحه نخست /پرویز خانجانزاده
پرويز خانجانزاده
نام و نام خانوادگی پرویز خانجانزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Engineering, Transactions A: Basics 33 (2020) 657-667