علی بیننده

صفحه نخست /علی بیننده
نام و نام خانوادگی علی بیننده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه باستانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Studia Iranica 49 (1) (2021) 33-55
2
Journal of Archaeological Science: Reports 32 (2020) 102395-...
3 مطالعات ایرانی - دانشگاه کرمان 33 (1397) 53-74
4
The International Journal of Humanities 24(3) (2018) 1-13
5
Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies 56 (2018) 1-10
6 پژوهش های زبانی سال 9 - شماره 2 (1397) 177-191
7 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 7-15 (1396) 117-130
8
Aula Orientalis 2017 (2) (2017) 213-222
9 جامعه شناسی تاریخی دوره 8 شماره 2 (1395) 21-37
10
International Journal of Archaeology 4(1) (2016) 12-17